[1]
O. Briukhovets’ka, “"Aparat" chy ‘dyspozytyv’? Notatky pro vyrobnytstvo obrazu i vyrobnytstvo subiekta v kino”, APP, no. 1, Sep. 2015.