Briukhovets’ka, O. (2015). "Aparat" chy "dyspozytyv"? Notatky pro vyrobnytstvo obrazu i vyrobnytstvo subiekta v kino. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, (1). https://doi.org/10.17892/app.2015.0001.1