(1)
Sirotkina, I.; Zolotukhin, V. Pavel Urbanovich, Teacher of Biomechanics. APP 2020.