(1)
Briukhovets’ka, O. "Aparat" Chy "dyspozytyv"? Notatky Pro Vyrobnytstvo Obrazu I Vyrobnytstvo Subiekta V Kino. APP 2015.