[1]
Briukhovets’ka, O. 2015. "Aparat" chy "dyspozytyv"? Notatky pro vyrobnytstvo obrazu i vyrobnytstvo subiekta v kino. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe. 1 (Sep. 2015). DOI:https://doi.org/10.17892/app.2015.0001.1.